Erişkin Hastalarda Anemi Etiyolojisi, Risk Faktörleri ve Nüksün Değerlendirilmesi

Volkan Karakuş, Aytekin Giden, Dilek Ersil Soysal, Selen Bozkurt, Erdal Kurtoğlu

Özet


Özet

Gelişmiş ülkelerde hastanelere başvuran hastaların %30’undan fazlasında anemi saptanmaktadır. Fakat hasta uyumsuzluğu, uygunsuz tedaviler, etiyolojik nedene yönelik araştırmaların yapılmaması gibi etmenler anemiyi tedavisi zor bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Bu çalışmada anemi saptanan hastalarda anemi etiyolojisi, etken risk faktörlerinin belirlenmesi, uygulanan tedaviler ve takibin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastanemiz erişkin hematoloji polikliniğine Ocak 2011 - Ocak 2012 tarihleri arasında başvuran ve anemi saptanan 720 hasta prospektif olarak incelendi. Aktif malignite, kronik hastalık anemisi, talasemi major veya intermedia tanısı olan hastalar ve tanısal testleri eksik olanlar çalışma dışı bırakıldıktan sonra kalan 561 olgu çalışmaya alındı. Bulguların değerlendirilmesinde istatistik analizler için SPSS for Windows 13.0 programı kullanıldı. Hastaların %90.7’si kadın, %9.3’ü erkekti. Yaş ortalaması 36.1±17.0 yıldı. Hastalık etiyolojisine göre: demir eksikliği %43.8, B12 vitamini eksikliği %7.6, folik asit eksikliği anemisi %0.4 saptandı. Hastaların % 43.8’inde demir ve B12 vitamini, %1.8’inde demir ve folik asit, %2.6’sında ise B12 vitamini ve folik asit eksikliği anemisi birlikteydi. Hastalarda B12 vitamin eksikliği (p=0.067) ve folik asit eksikliği anemilerinde (p=0.597) cinsiyet dağılımında anlamlı fark yoktu. Demir eksikliği anemisi (p<0.001)  ve dimorfik anemide (p=0.045) kadınlar erkeklere göre daha fazlaydı. Erkeklerde en sık anemi nedeni Helicobakter pylori ± gastrit (%51.9), kadınlarda en sık anemi nedeni menstrüasyon bozukluklarıydı (%33.2). Hastaların %54.8’ine oral demir tedavisi, %32.8’ine ise parenteral ve takiben oral demir tedavisi verildi. Hastaların % 17.3’ü tedaviyi tamamlarken, %28.2’si takipten çıkıp nüks ile geri geldi. Anemi saptanan hastalara tedaviye uyumun önemi konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi sonuçların başarılı olması için gereklidir.

 

Anahtar kelimeler: Anemi, Etiyoloji, Nüks, Tedavi

 

Abstract

In developed countries, more than 30% of patients admitted to hospitals are diagnosed anemia. Yet, factors such as patient incompatibility, improper treatment, neglected research of the etiological factors make anemia a public health issue. This study aims to find out the etiology, related risk factors, treatment modalities and evaluation of follow-up in the patients with anemia. Seven hundred and twenty patients admitted to the adult hematology out-patient clinic between January 2011 and January 2012 were evaluated prospectively. Patients with active malignancy, chronic disease anemia, thalassemia major or intermedia and the patients, who did not complete diagnostic tests, were excluded. The remaining 561 patients were included in the study. SPSS for Windows 13.0 was used for the statistical analysis. Mean age was 36.1±17.0 years. Among the patients females were 90.7% and males 9.3%. According to the etiology: iron deficiency anemia; 43.8%, vitamin B12 deficiency; 7.6%, folic acid deficiency; 0.4%, iron deficiency and vitamin B12 deficiency together; 43.8%, iron deficiency and folic acid deficiency together; 1.8%, and folic acid deficiency and vitamin B12 deficiency anemia were 2.6%. Gender did not differ in the patients with vitamin B12 deficiency and folic acid deficiency (p=0.067 and p=0.597). Iron deficiency anemia and dimorphic anemia were more common in women than in men (p<0.001 and p=0.045). The most common cause of anemia in men was Helicobacter pylori ± gastritis (51.9%) and in women was menstrual disorders (33.2%). Oral iron therapy were prescribed in 54.8 %, parenteral followed by oral iron therapy in 32.8 %. Patients, who stayed on therapy were 17.3%, whereas 28.2% of the patients quitted the follow up and returned with disease relapse. If the patients with anemia are informed well about the importance of compliance to the treatment, the results will be better in anemia.

 


Keywords: Anemia, Etiology, Recurrence, Treatment


Tam Metin:

PDF

Referanslar


İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. İç Hastalıkları, 2. baskı, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003, s: 1791-95.

Eisenstaedt R, Penninx BW, Woodman RC. Anemia in the elderly: current understanding and emerging concepts. Blood Reviews. 2006;20(4):213-26.

Nandigam V, Nandigam K, Badhe BA, Dutta TK. Is adult definition of anemia applicable to a geriatric population? Study of erythrocyte parameters in Indian geriatric inpatients. J Am Geriatr Soc. 2004;52(9):1589-90.

Dilek İ, Altun S, Tuncer İ, Uygan İ, Topal C, Aksoy H. Demir eksikliği anemisinde hemoglobin, hematokrit değerleri, eritrosit indeksleri ve etiyolojik nedenlerin değerlendirilmesi. Van Tıp Fak Derg. 2000;7(2):51-6.

Goddard AF, James MW, Mc Intyr AS, Scott BB. Guidelines for the management of iron deficiency anemia. Gut. 2011;60(10):1309-16.

Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency: a guide for the primary care physician. Arch Intern Med. 1999;159:1289-98.

World Health Organization. Worldwide Prevalence of Anaemia 1993-2005. WHO Global Database on Anaemia. Geneva, WHO, 2008.

Fairbanks VF, Beutler E. Iron Defiency. Williams Hematology, 5th ed., USA, Mc Grow-Hill, 1995; 490–506.

Kılınç M, Yüregir GT, Ekerbiçer H. Anaemia and iron deficiency anaemia of south-east Anatolia. Eur J Haematol. 2002:69:280-83.

Al-Quaiz JM. Iron deficiency anemia: A study of risk factors. Saudi Med J. 2001;22(6):490-6.

Caneroğlu N, Dik İ, Bedir B, Müderrisoğlu C, Ünlü R, Özsoy N, ve ark. Demir eksikliği anemisi olan hastalarda gastrointestinal traktüsün değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg. 1999;2:1-9.

Qutob MS, Takruri HR, Barghouti FF. Evaluation of true vitamin B12 deficiency in a group of Jordanians aged 20-40 years visiting the Jordan University Hospital. Pakistan J Nutrition. 2011;10(4):343-9.

Saruç M, Arslan Ş, Özdemir E, Yüksel Ş, Göksel G, Özgür B, ve ark. Anemi saptanan poliklinik olgularımızda belirlenen gastrointestinal sistem patolojileri. TJG. 1997; Vol 8, Supp 1.

Aydemir S, Sökmen C, Üstündağ Y, Bayraktaroğlu T, Zan A, Açıkgöz Ş, ve ark. Vitamin B12 eksikliği olan olgularda H. Pylori enfeksiyonu seroprevelansı. Türkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol. 2004;15(2):81-4.

Ülkü B. Demir eksikliği anemisi: Klinik Hematoloji’nin ABC’si. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri anemiler sempozyumu; 19-20 Nisan 2001; Türkiye: 23-32.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.