Acil Servise Bilinç Bozukluğu ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Ahmet Demir, Fatma Sarı Doğan, Aytekin Oğuz

Özet


Özet

Acil servis başvurularının %3-5’i bilinç bozukluğu nedeniyledir. Bunların çoğu hayati tehlike de doğurabilecek bir nedene bağlı olabileceğinden bu rakam hiç de azımsanamayacak ölçüdedir. Bu çalışmanın amacı, bilinç bozukluğu şikâyetiyle acil servise başvuran travmaya maruz kalmamış hastaların demografik ve epidemiyolojik özelliklerinin bilinç bozukluğuyla ilişkisini değerlendirmektir. Bu çalışmada 1 Ocak 2013 -31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne nontravmatik bilinç bozukluğu şikayetiyle başvuran olgular, retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmanın sonunda olgular, nörolojik nedenli ve nörolojik olmayan nedenli bilinç bozukluğu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplar; yaş, cinsiyet, bilinç bozukluğunun başlama zamanı, hastaneye başvuru yapana kadar geçen süre, bilinç bozukluğunun şiddeti, eşlik eden semptomlar, laboratuvar parametreleri ve nörolojik muayene bulgularına göre karşılaştırıldı. Çalışmaya 309 hasta dâhil edildi. Olguların 162’si erkek (%52.4), 147’si kadındı (%47.6). Erkek/kadın oranı 1.1 idi. Hastaların 139’unda (%45) nörolojik nedenler, 170’inde (%55) nörolojik olmayan nedenler saptandı. Hastalar yaş gruplarına ayrıldığında, 65 yaş üstü grup çalışmaya alınan hastaların toplamının %49.8’ini oluşturdu. Bilinç bozukluğu başlangıcından sonraki ilk iki saat içerisinde hastaneye başvuran hastalarda nörolojik sebeplerin oluşturduğu grup istatiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Nörolojik sebepler içerisinde en sık epilepsi ve beyin damar hastalıkları, nörolojik olmayan gruptaysa en sık sistemik-organik disfonksiyona bağlı etkenler saptandı. Bu çalışmada bilinç bozukluğu şikayetiyle acil servise başvuran hastalarda nörolojik olmayan nedenlerin daha sık olduğu görüldü. Semptomlardaki ani başlangıç, fokal semptomlar ve nöbet; bilinç bozukluğu etyolojisinde nörolojik sebeplerin varlığının daha muhtemel olduğunu gösterdi.

 

Anahtar kelimeler: Acil Servis, Bilinç bozukluğu, Nörolojik nedenler, Nörolojik olmayan nedenler

Abstract

3-5% of emergency admissions are due to consciousness disorders. This percentage cannot be ignored for the reason that most of them may be linked to a cause that could endanger life.The purpose of this study is to investigate the relationship between demographic and epidemiological characteristics of the patients, who apply to emergency service with the complaint of consciousness disorders not related with trauma, with consciousness disorders. In this study, the cases of consciousness disorders not related with trauma, which were admitted to the Emergency Service of Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, are retrospectively assessed between 01/01/2013 and 31/05/2013.  As a result of this study, the cases are categorized as neurological and non-neurological consciousness disorders. The groups are compared according to their age group, gender, the start date of the consciousness deficiency, the time until hospital admission, the severity of the consciousness deficiency, accompanying symptoms, laboratory parameters, and neurological examination evidences. 309 patients were included in this study.  52.4 % of the cases were men and 47.6 % of them were women. The proportion of men against women was 1.1. It was found out that 45 % of the patients’ consciousness disorders were caused by neurological reasons and 55 % of them were caused by non-neurological reasons. The patients were divided into age groups: 18-45, 45-65 and above 65. The patients, whose age is above 65, formed 49.8 % of the group. Within the patients, who applied to the hospital within the two hours after consciousness disorders started, the group of neurological cause was statistically significantly higher than the group of non-neurological cause.  The reasons detected in the consciousness disorders caused by neurological reasons were mostly epilepsy and cerebrovascular diseases and in the non-neurological group the detections were mostly related to systemic-organic dysfunctions. In this study, non-neurological causes were observed more frequently in the patients, who were admitted to the emergency service, with consciousness disorders. Sudden onset of symptoms, mean arterial pressure height, focal symptoms and seizures showed that the presence of neurological reasons is more likely to be in the etiology of consciousness disorders.


Keywords: Consciousness disorders, Emergency service, Neurological reasons, Non-neurological reasons


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Jeremy L. Cooke: Depressed consciousness and Coma. In Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al (eds): Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice (7th ed). 2010: 106-112.

Kürtüncü M, Aydın S. "Geçici Bilinç Kaybı: Ayırıcı Tanı ve Klinik Yaklaşım. ulaşım adresi: http://www.klinikgelisim.org.tr/kg_10_1/4.pdf. ulaşım tarihi: 16.06.2015

Saip S, Siva A. Bilinç bozuklukları. In Ongen Z, Oşar Z, Kadıoğlu P (eds): İç hastalıklarında aciller. İstanbul, Kaya basım; 2002: l91-214.

Xiao HY, Wang YX, Xu TD, Zhu HD, Guo SB, Wang Z, Yu XZ. Evaluation and treatment of altered mental status patients in the emergency department: Life in the fast lane. World J Emerg Med. 2012;3(4):270-7

Leong LB, Jian KH, Vasu A, Seow E. Prospective study of patients with altered mental status: clinical features and outcome. Int J Emerg Med. 2008: 1(3):179-82

Kanich W, Brady WJ, Huff J S, Perron AD, Holstege C, Lindbeck G, Carter CT Altered mental status: Evaluation and etiology in the ED. Am J Emerg Med. 2002; 20: 613–7.

Kekec Z, Senol V, Koc F, Seydaoglu G. Analysis of altered mental status in Turkey. Int J Neurosci. 2008; 118: 609-17.

Jerome B. Posner. Pathophysiology of signs and symptoms of coma. Plum and posner’s diagnosis of stupor and coma.4th ed. Published by Oxford University Press, Inc. 2007.

Delanty N, Vaughan CJ, French JA. Medical causes of seizures. Lancet. 1998;352:383-90.

Eicher T, Avery E. Toxic encephalopathies. Neurol Clin. 2005;23:353-76.

Kekeç Z, Koc F, Büyük S. Acil serviste yaşlı hasta yatışlarının gözden geçirilmesi. Akademik Acil Tıp Derg. 2009;8(3):21-4.

Emre U. Acil serviste değerlendirilen nöroloji hastalarının profili. Türk nöroloji dern. 2009;15:134-9

Eden AO. Acil servise bilinç bozukluğu nedeniyle başvuran nontravmatik hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği, Tıpta Uzmanlık Tezi 2008, Samsun, Türkiye


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.