Karaciğer Yağlanmasının Ultrasonografi ile Sınıflandırılması ve Yağlanma Derecesinin Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Fatma Gül İmamoğlu, Çetin İmamoğlu, Nazan Çiledağ, Kemal Arda, Muharrem Tola, Cihan Düzgöl

Özet


Ultrasonografik olarak yağ infiltrasyonu  karaciğerde ekojenite artışı olarak görülür. Yapılan çeşitli çalışmalarda karaciğer parankimindeki yağ infiltrasyonunun karaciğer enzimlerinin kan düzeyini etkilediği, yağlanma derecesi ile hepatik enzimler arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Biz de çalışmamızda karaciğer parankimindeki yağ infiltrasyonunun derecesi ile karaciğer fonksiyon  testleri arasındaki ilişkiyi güncel literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık. Mayıs 2006 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi radyoloji bölümü ultrasonografi ünitesine başvuran hastalardan, karaciğerde değişik derecelerde yağlı infiltrasyon saptanan 57 ve karaciğer ekosu normal 21 olgu içeren kontrol grubundan oluşan toplam 78 hasta prospektif olarak incelendi. Anamnezlerinde sürekli alkol veya ilaç kullanan, tip 2 diyabeti, hipertansiyonu, metabolik veya inflamatuar hastalığı bulunan ve hepatit markırleri pozitif olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ultrasonda karaciğerde hafif, orta ve şiddetli derecede yağlanma saptanan her üç grupta da (grade 1,   grade 2, grade 3), karaciğer ekosu normal olan (grade 0) kontrol grubuna göre, serum AST, ALT, GGT, LDH değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Serumdaki LDL, HDL ve trigliserid değeri, karaciğerde yağlı infiltrasyon saptanan olgularda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı. Karaciğerde değişik derecede yağlı infiltrasyon saptanan üç grup arasında ALT dışındaki diğer karaciğer enzimleri açısından  istatistiksel olarak anlamlı fark saptamadık. ALT düzeylerinde ise karaciğerin yağlanma şiddeti ile orantılı olarak artış tespit ettik. Sonuç olarak karaciğer fonksiyon testlerinde herhangi bir sebeple açıklanamayan bozukluk olan hastalarda karaciğer yağlanması düşünülmeli ve karaciğere yönelik ultrasonografik inceleme yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer yağlanması, sınıflandırma, ultrasonografi 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Sherlock S, Dooley J. Nutritional and metabolic liver diseases. In: Sherlock D, Dooley J, eds. Diseases of the liver and biliary system. 11th ed. London: Blackwell 2002:423-30.

Schaffner F. Nonalcoholic fatty liver. In: Haunbrich WS, Scaffner F, Berk E, eds. Gastroenterology. 5th ed. Philedelphia: W.B. Saunders, 1995;2246-73.

Hanna PD. Disease of the liver in obesity and diabetes. In: Gitnick GL, Hollender D, eds. Principles and practice of Gastroenterology and Hepatology. 2nd ed. New York: Elsevier. 1998;1308-20.

Tuncel E. Sindirim sistemi, abdomen. In: Tuncel E, ed. Klinik Radyoloji. 1. baskı. Bursa: Güneş ve Nobel Tıp Kitapevleri, 1994;287-9.

Kazıl S. Obezite ve karaciğer yağlanmasının hepatik ve portal ven akımı üzerine olan etkisinin Doppler US ile değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji m ABD, Uzmanlık tezi, Denizli 2003.

Coşar S. Alkol bağımlılarında biyokimyasal parametrelerin incelemesi ve karaciğer hemodinamisinin Doppler US ile değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Radyoloji ABD, Uzmanlık tezi, Ankara 2001.

Mıhmanlı I, Kantarcı F, Yılmaz MH et al. Effect of diffuse fatty infiltration of the liver on hepatic artery resistance index. J of Clin Ultrasound. 2005;33(3):95-9.

Hyeon CK, Sung HC, Hae WS et al. Severity of ultrasonographic liver steatosis and metabolic syndrome in Korean men and women. World J Gastroenterol. 2005;11(34):5314-21.

Bellentani S, Saccoccio G, Masutti F, et al. Prevalance of risk factors for hepatic steasis in Northern Italy. Ann Intern Med. 2000;132:112-7.

Bayard M, Holt J, Boroughs E. Nonalcoholic fatty liver disease. Am Family Physician. 2006;73(11):1961-8.

Magalotti D, Marchesini G, Ramili B, Berzigotti A, Bianchi G, Zoli M. Splanchnic haemodynamics in nonalcoholic fatty liver disease: effect of a dictery/pharmacological treatment a pilot study. Digest Liver Dis. 2004;36:406-11.

Colicchio P, Tarantino G, Genio F et al. Nonalcoholic fatty liver disease in young adult severely obese nondiabetic patients in South Italy. Ann Nutr Met. 2005;49:289-95.

Toledo F, Sniderman A, Kelley D. Influence of hepatic steatosis (fatty liver) on severity and composition of dyslipidemia in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2006; 29:1845-50.

Kakkos SK, Yarmenitis SD, Tsamandas AC, Gogos CA, Kalfarentzos F. Fatty liver in obesity: Relation to Doppler perfusion index measurement of the liver. Scan J Gastroenterol 2000;9:976-80.

Stranges S, Trevisan M, Dorn JM, Dmochowski J, Donahue RP. Body fat distribution,liver enzymes and risk of hypertension. Hypertension. 2005;46:1186-93.

Beyler AR, Aytaç Ş. Nonalkolik steatohepatitis. In: Özden A, Şahin B, eds. Gastroenteroloji. 1. baskı. Fersa matbaacılık, 2002:593-9.

Bilici A, Aksöz K. Nonalkolik steatohepatit. Güncel Gastroenteroloji 2001;200-5.

Çiçek B, Oğuz D, Erden E, Şahin T. Nonalkolik steatohepatitte histolojik hasarı öngörüde klinik ve laboratuarın yeri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2002;1:1-7.

Taylor K, Riely C, Hammers L et al. Quantitative US Attenuation in Normal Liver and in Patients with Diffuse Liver Disease; Importance of Fat. Radiology. 1986;160:65-71.

Teli MR, James OFW, Burt AD, Bennett M, Day CP.The natural history of nonalcoholic fatty liver: A follow-up study. Hepatology. 1995;22:1714-9.

Zou Chun C, Liang L, Hong F, Fu J, Zhao Yan Z. Serum Adiponectin, Resistin Levels and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obese Children. Endoc. Jour. 2005;52(5):519-24.

Bismuth H. Surgical anatomy and anatomical surgery of the liver. World J Surg. 1982;62:3-9.

Küçükay F.Canlı donör karaciğer transplantasyonunda ön hazırlık için karaciğer ve diğer organların bilgisayarlı tomografi attenuasyon oranlarına dayanarak karaciğer yağlanma yüzdesinin belirlenmesi. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümü,Uzmanlık tezi,Ankara 2003.

Okazaki K, Miyazaki M, Onishi S ve ark. Effects of food intake and various extrinsic hormons on portal blood flow in patients with liver cirrhosis demonstreted by pulsed Doppler with Octoson. Scand J Gastroenterol. 1986;21: 1029.

Aydemir S, Tekin İ, Engin H, Koçak E, Demir A, Üstündağ Y. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nonalkolik Steatohepatitli Hastalarda Antinükleer Antikor Prevalansı ve önemi. Akademik Gastroenteroloji Dergi. 2005;4(3):158-61.

Rinella M, Alonso E, Rao S, Whitington P, Fryer J. Body mass index as a predictor of hepatic steatosis in living liver donors. Liver Transplant. 2001;7(5):409-14.

Wang JT, Liu YL. Nonalcoholic fatty liver disease: the problems we are facing. Hepatobiliary and Pancreatic Dis Int. 2003;2(3):334-7.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.