Yoğun Bakım Servisimizdeki İntoksikasyon Vakalarının İncelenmesi

Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, Hakan Bayır, Meltem Hakkı, Zeynel Abidin Erbesler, Meliha Kahraman, Meryem Radavuş Doylan

Özet


Özet

Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde intoksikasyon tanısı ile tedavi edilmiş hastaların verilerini derlemek ve diğer araştırma verileriyle karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi’nde 01.06.2013–01.06.2014 tarihleri arasında intoksikasyon tanısıyla tedavi görmüş hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, öğrenim durumları, özgeçmişleri, etkilenilen toksik madde, ve toksik madde sayısı, toksik madde alma şekilleri, toksik madde temin etme yolları,  Glaskow koma skorları, hastaneye başvuru süreleri, mekanik ventilasyon ihtiyaçları, komplikasyonlar, yoğun bakımda kalış süreleri,  yoğun bakımdan çıkış şekilleri kaydedildi. Yaşları 14-85 arasında 87 hasta tedavi edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması medyan 27.56’dır. Hastaların %72.4’ü kadın, %27.6’sı erkektir. %98.9’u intihar amaçlı ilaç almıştır. Kullanılan ilaçlar sırasıyla analjezik, antidepresan, antipsikotik, antigribal, antibiyotik, antiepileptik, antihipertansiflerdir. İntoksikasyona neden olan ilaç dışı maddeler ise organofosfat, fare zehirli buğday, temizlik kimyasallarıdır. Hastaların %46’sı önceden antidepresan tedavi görmüş, %4.6’sı daha önce de intihar girişiminde bulunmuştur. Hastaların %51.7’si ilaca ilk maruz kaldıktan 1 saat sonra hastaneye getirilmiştir.  Hastaların %50.6’sı tek, geri kalanı çok sayıda ilaç almıştır. Yoğun Bakım servisine geldiklerinde hastaların  %81.6’sında Glaskow skoru 15 olarak saptanmıştır. İki hastada mekanik ventilasyon ihtiyacı olmuştur. Hastaların %64.4’ü servise devredilmiş, %33.3’ü taburcu edilmiştir. Mortalite oranımız %2.3 olup, kadınlarda mortalite görülmemiştir. Birçok merkezde yapılan çalışmalara benzer olarak, Yoğun Bakım servisimizde intoksikasyon nedeniyle tedavi edilen hastaların çoğunluğunu intihar amaçlı ilaç alan genç kadınlar oluşturmaktadır. İlaç olarak sıklıkla analjezik ve antidepresan kullanılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: İntihar, İntoksikasyon, Yoğun bakım servisi


Abstract

This study was conducted to review the data of patients treated with the diagnosis of intoxication in Ahi Evran University Training and Research Hospital Adults Intensive Care Unit and to compare those data with other research. The files of patients treated with the diagnosis of intoxication in Ahi Evran University Training and Research Hospital Adults Intensive Care Unit between 01.06 2013 and 01.06. 2014 were examined. Age, gender, educational status, history, toxic substance or number of toxic substances by which being influenced, ways of taking toxic substances, ways of supplying toxic substances, Glasgow coma score, admission time to hospital, mechanical ventilation requirements, complications, length of stay in intensive care unit, ways of leaving intensive exit of patients were recorded. 87 patients aged between 14 and 85 years were treated. The average age of the patients was 27.56. 72.4% of patients were female and 27.6% were male. The 98.9% of the patients took medication for suicidal purpose. Drugs used were analgesic, antidepressant, antipsychotic, anti-influenza, antibiotics, antiepileptics, and antihypertensives respectively. The non-drug substances that cause intoxication were organophosphate, wheat with rat poison, and cleaning chemicals. 46% of patients had taken antidepressant treatment before, and 4.6% of them had previously attempted suicide. An hour after the first exposure to the drug, 51.7% of patients were admitted to hospital. Only 50.6% of the patients received a single drug, whereas the rest received a large number of drugs. When they came to the intensive care, 81.6% of the patient's score had been identified as 15 in Glasgow. Two patients were in need of mechanical ventilation. 64.4% of patients were transferred to the service and 33.3% were discharged. Our mortality rate was 2.3 % and no mortality in women had been detected. Similar to the studies conducted in several centers, young women, who took drugs for suicidal purpose, constitute the majority of patients treated for intoxication in our intensive care unit. Analgesics and antidepressants were often used as drugs.

Keywords: Intensive Care, Intoxication, Suicide

 

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2015: Türkiye İstatistik Kurumu; Erişim Tarihi: 24 Mart 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21526

Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2014: Türkiye İstatistik Kurumu; Erişim Tarihi: 30 Mart 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18855

Müller D, Desel H. Common causes of poisoning: etiology, diagnosis and treatment. Deutsches Ärzteblatt Int. 2013;110(41):690-700

Ozayar E, Degerli S, Gulec H, Sahin S, Dereli N. Retrospective Analysis of Intoxication Cases in the ICU. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi/ Turkish J Med Surg Inten Care. 2011;2(3):59-62

Chien W-C, Lin J-D, Lai C-H, Chung C-H, Hung Y-C. Trends in poisoning hospitalization and mortality in Taiwan, 1999-2008: a retrospective analysis. BMC Pub Health. 2011;11(1):703 doi:10.1186/1471-2458-11-703

Dal O, Kavak H, Akay S, Ünlüer EE, Aksay E. Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük İncelemesi J Cont Med. 2013;3(1):22-7

Griffiths C, Wright O, Rooney C. Trends in injury and poisoning mortality using the ICE on injury statistics matrix, England and Wales, 1979-2004 Health Stat Q. 2006;32:5-18

Kaygusuz K, Gürsoy S, Kılıçcıoğlu F, Özdemirkol İ, Mimaroğlu C. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 1998-2004 Yılları Arasında Akut İlaç Zehirlenmesi Tanısı İle Takip Edilen Olguların Geriye Dönük Analizi. C Ü Tıp Fak Derg. 2004;26(4):161-5

Lee H, Lin H, Yeh S, Chi C, Guo H. Presentations of patients of poisoning and predictors of poisoning-related fatality: findings from a hospital-based prospective study. BMC Pub Health. 2008;8:7. doi:10.1186/1471-2458-8-7

Muhammedoğlu N, Başaranoğlu G, Gül YG, Toptaş M, Baltalı S, Özütürk B. Yeni Açılan Yoğun Bakım Ünitemize Gelen Suisid ve İntoksikasyon Vakalarının Değerlendirilmesi. Haseki Tıp Bült. 2014;52(3):153-7

Watson W, Litovitz T, Rodgers G, Klein-Schwartz W, Reid N, Youniss J, et al. 2004 Annual report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System Am J Emerg Med. 2005;23:589-66. doi:10.1016/j.ajem.2005.05.001

Yavuz S, Aydın S. A profile of poisoning cases. Toksikoloji Derg. 2003;1:47-52

Tunçok Y. Türkiye de ilaç ve zehir danışma merkezi aktiviteleri. Toksikoloji Derg. 2003;1:3-6

Akkose S, Fedakar R, Bulut M,Armagan E, Cebicci H. "Acute Poisoning in Adults in the Years 1996–2001 Treated in the Uludag University Hospital, Marmara Region, Turkey." Clin Toxicol. 2005;43(2):105-9

Totoz T, Türk HŞ, Sayın P, Çınar S, Yıldırım Ç, Oba S. Retrospective analysis of intoxicated patients in our intensive care unit. SETB. 2013;47(2):63-6 doi:10.5350/SEMB2013470204

Yeşil O, Akoğlu H, Onur Ö, Güneysel Ö. Acil servise başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük analizi Marmara Med J. 2008;21(1):26-32


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.