Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Havva Akpınar, Gül Ünsal Barlas

Özet


Çalışma yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere uygulanan sorun çözme eğitiminin hemşirelerin sorun çözme becerilerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarını içine alan, ön-test ve son-test ölçümlü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım servislerinde çalışan 84 hemşire, örneklemini ise 63 hemşire oluşturmuş olup, 32’si deney 31’i ise kontrol grubuna alınmıştır. Araştırmada Tanımlayıcı Anket Formu, Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Deney grubuna, sekiz seanslık, birebir görüşme şeklinde, 20-30 dakika sorun çözme eğitimi verilmiş, kontrol grubuna hiçbir işlem yapılmamıştır. Eğitim bitiminde ve üç ay sonra her iki gruba ölçekler tekrar uygulanmış, istatistiksel değerlendirmede Ki-kare, Student t, ANOVA, Least Significant Difference (LSD) testi kullanılmıştır. Deney grubundaki hemşirelerin, kontrol grubuna göre, eğitim sonrasında ve 3 ay sonrasında, PÇE alt boyutlarından sorun çözme yeteneğine güven, yaklaşma-kaçınma, kişisel kontrol ve toplam puan ortalamasının azaldığı saptanmıştır. Sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır, hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin, hemşirelerin sorun çözme becerilerini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Eğitim, hemşire, sorun çözme


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kirsta A. Strese Son Gevşemek ve Pozitif Yaşamak. Çeviren: Özsoy D., Özsoy U. 2004;30-74. İstanbul: Meta Basım Yayın.

Baltaş Z, Baltaş A. Stres ve Başaçıkma Yolları. 24. Basım. Remzi Kitapevi, İstanbul, s.23-180, 2008.

Emmett R. Stresinizi Azaltmak İçin Zaman Yönetimi. Ed: Dursun S., Çeviren: Yılmaz TŞ. 2009;15-35. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ltd Şti.

Kılıçoğlu A. Stres ve Beyindeki Etkileri: Bir Gözden Geçirme. New/Yeni Symp J, 2007;45(3):134-40.

Sharma A, Sharp DM, Walker LG, Monson JR. Stress and burnout among colorectal surgeons and colorectal nurse specialists working in the national health service. Colorectal Dis. 2008;10(4):397-406.

Shimizutani M, Odagiri Y, Ohya Y, Shimomitsu T, Kristensen TS, Maruta T, Iımori M. (2008). Relationship of nurse burnout with personality characteristics and coping behaviors. Ind Health, 46(4):326-37.

Öğülmüş S. Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. 3. basım. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006;1-14.

Leahy LR. Bilişsel Terapi ve Uygulamaları, Tedavi Müdahaleleri İçin Bir Klavuz. Ed. Özakkaş T. Çeviren: Hacak H., Macit M., Özpilavcı F. 2007;14-28. 2. basım, İstanbul: Litera Yayıncılık.

Türkçapar MH. Bilişsel Terapi, Temel İlkeler ve Uygulama. 3. basım. HYB Basım Yayın, Ankara, 2008;81-102.

Eskin M. Sorun Çözme Terapisi, Kuram, Araştırma, Uygulama. HYB Basım Yayın, Ankara, 2009.

Savaşır I, Şahin N. Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara, 1997:1-20.

Eskin M, Akoğlu A, Uygur B. Ayaktan tedavi edilen psikiyatri hastalarında travmatik yaşam olayları ve sorun çözme becerileri: İntihar davranışıyla ilişkisi. Türk Psikiyatri Der. 2006;17(4):266-75.

Kelleci M. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Sorun Çözme Becerilerini Geliştirmenin Depresif Semptomlara Etkisi. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, Danışman: Doç Dr. Sevim Buzlu, 2003.

Küçük L. Diyaliz Hastalarına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Anksiyete Depresyon ve Baş Etme Biçimlerine Etkisi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, Danışman: Yrd. Doç Dr. Özlem Işıl, 2006.

Güner P. Meme Kanser Evre I Ve II Meme Kanser Tanısı Alan Hastalara Uygulanan Problem Çözme Eğitiminin, Anksiyete, Depresyon, Umutsuzluk ve Baş Etme Biçimine Etkisi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, Danışman: Prof. Dr. Gülşen Terakye, 1999.

Kelleci M, Gölbaşı Z. Bir Üniversite Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Cum Üni. Hem. Y.O. Der. 2004;8(2): 1-8.

Akpınar Ş, Kelleci M. Sorun çözme becerilerini geliştirme programının şizofrenik hastaların sosyal işlevsellik düzeylerine etkisi. 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, Düzce, 2009:187-8.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.