Liselere Öğretmen Yetiştirmede Geri Adım: Yüksek Öğretmen Okullarından Pedagojik Formasyon Kurslarına

Hediye Şule Aycan

Özet


 

Bu çalışmada Cumhuriyet öncesi kurularak 1970’li yıllara kadar ülkemizin lise öğretmeni gereksinimi sağlayan Yüksek Öğretmen Okulları; tarihsel gelişimi, öğrenci profili ve mezunlarının özellikleri bakımından tanıtılmıştır. Bu okulların öğrenci kaynağı olan İlköğretmen Okullarının öğretmenlik meslek derslerinin haftalık ders saatleri, kapatılan Anadolu Öğretmen Liseleri ve pedagojik formasyon kurslarınınki ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca günümüzde lise öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılan pedagojik formasyon kurslarının öğretmen yeterliklerini ne derecede karşılayacağı incelenmiştir. Bazı ülkelerin öğretmen yetiştirme programlarındaki gelişmeler verilirken liselere öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi (OFMA) ile Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (OSA) Bölümlerine öğrenci alımının durdurulması sorgulanmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmış olup,  kaynak olarak bilimsel literatür ve yazılı basından yararlanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: öğretmen yetiştirme, yüksek öğretmen okulu, pedagojik formasyon kursu

 

 

Step Back in Teaching Training High School Teachers: From Higher Teacher Education School to Pedagogical Formation Course

 

 Abstract

In this study, Higher Teacher Education Schools have been analyzed in terms of their historical development, student profile and graduated quality. These schools have been established provided requirement of high school teachers of our country from last years of Ottoman Empire to 1970’s. Student sources of Higher Teacher Education Schools were Training Colleges. Weekly teaching courses of Training Colleges have been compared with Anatolian Teacher Training High Schools and pedagogical formation courses. In addition, it has been investigated, effects of pedagogical formation courses for train high school teachers to teacher qualification. Growing of teacher training programs of some countries were surveyed and, being stopped of student admission to Science and Mathematics Education Departments and Social Fields Education Departments of Education Faculties were examined. In this paper, descriptive method has been used and it has been benefited from scientific literature and printed media.

Key words: teacher training, higher teacher education school, pedagogical formation course


Tam Metin:

PDF

Referanslar


• Akyüz, Y. (2004). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö.100- M.S.2004). Ankara: Pegem Yayıncılık.

• Aras, S. ve Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

• Aycan N. ve Aycan Ş. (2013). A forsaken institution for teacher educate in Turkey: Higher Teachers’ Training College, Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Munich- Almanya.

• Aycan, Ş. (2011). Yüksek Öğretmenli akademisyenlerin bakış açısıyla eğitim sorunları, Köy Enstitüleri, İlköğretmen Okulları ve Yüksek Öğretmen Okulları Bağlamında Ülkenin Güncel Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu, İzmir.

• Aycan, Ş. ve Aycan, N. (2009). Yüksek Öğretmenli Kadın Akademisyenler, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Ekim 2009 İzmir.

• Aycan, Ş. ve Aycan, N. (2011). İstendik davranışların kazandırılması eğitim midir? Hasan Âli Yücel’in Eğitim Anlayışı, Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan-Ali Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, İzmir.

• Aycan, Ş., Sağlam, Ö. ve Arslan, Z. K. (2010). Eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenliğe karşı tutumları: Muğla Üniversitesi örneği, Türk Milli Eğitiminin Güncel Sorunları ve Önerileri Sempozyumu, Yalova.

• Aycan, Ş., Aycan, N. ve Türkoğuz, S. (2005). Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin tezsiz yüksek lisans programlarından beklentileri ve kaygıları, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı, 17, 17-24.

• Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: boylamsal bir çalışma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59)59, 345-366.

• Bir Meslek Olarak Öğretmenlik (2011). Eğitim Bilimine Giriş Ders Notları, Malatya.

• Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2011). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği), Turkish Studies 6(4), 457-466.

• Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 207-237.

• Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin pedagojik formasyon programına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.

• Eşme, İ. (2001). Yüksek Öğretmen Okulları. Bilgi- Başarı Yayınevi. İstanbul.

• Eşme, İ. (2003). Öğretmen Yetiştirmede 130 Yıllık Bir Sürecin Öyküsü: Yüksek Öğretmen Okulları, Milli Eğitim Dergisi, 160 (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_ Dergisi/160/esme.htm)

• Gelişli, Y., (2001). Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması, Milli Eğitim Dergisi, 149 (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/149/gelisli.htm)

• Gelişli, Y. (2009). Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 76-89.

• Güneş, G. ve Gökçek, T. (2012). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stilleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 28-40.

• Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.

• Kavak, Y., Aydın, A. ve Altun, S. A. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007), YÖK yayınları, 2007/5, Ankara.

• Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılmalı incelemesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 151-171.

• Öğretmen Yeterlikleri Özet Raporu (2009). Türk Eğitim Derneği, Ankara.

• Özben, Ş. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 37-43.

• Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2) 253-275.

• Saydı, T. (2013). Fransa’da öğretmen yetiştirme alanında yükseköğretim reformu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 327-343.

• Uygun, S. (2006). Cumhuriyet Döneminde ortaöğretime öğretmen yetiştirme uygulamalarının tarihsel analizi, Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu, Ankara.

• Uygun, S., Ergen, G. ve Öztürk, İ. H. (2011). Türkiye, Almanya ve Fransa’da öğretmen eğitimi programlarında uygulama eğitiminin karşılaştırılması, İlköğretim Online, 10 (2) 389-405.

• Ünüvar, S. (2012). Fen-Edebiyat fakülteleri ve formasyon programı (öğretmen yetiştirme), 21. Yüzyılda Eğitim veToplum Bilimleri ve Sosyal AraştırmalarDergisi, 1(2) 97-104.

• Yüksel, S. (2011). Fen-Edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşünceleri (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi örneği), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 179-198.

• http://www.muallimce.com/ (10. 01. 2014).

• http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Normale_Sup%C3%A9rieure (10. 01. 2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi- MSKU Journal of Faculty of Education ISSN 2148-6999